تعرفه ها

ترفه املاک برای بازدیدهرملک به شرح زبر می باشد:

رهن واجاره 10.000ریال   فروش20.000ریال    غیره 5000 ریال

حداکثرمدت اعتبار املاک رهن واجاره 1ماه و حداکثرمدت زمان اعتبار املاک فروشی 6ماه است.

 


تومان